THIẾT KẾ LOGO (FOLC) KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI