THIẾT KẾ LOGO PHÂN VIỆN PUSKIN – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

THIẾT KẾ LOGO PHÂN VIỆN PUSKIN – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Giới thiệu Dự Án:
Thiết kế logo Phân viện Puskin – Bộ giáo dục và đào tạo – Cục đào tạo với nước ngoài.
Chức năng của phân viện là truyền bá tiếng Nga, văn hóa, giáo dục và khoa học Nga tại Việt Nam.
Thông tin khách hàng
Phân viện Puskin – Bộ giáo dục và đào tạo – Cục đào tạo với nước ngoài
Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Tags: ,